MR

Wat doet de medezegenschapsraad (MR)?

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds het schoolbestuur (veelal vertegenwoordigd door de directeur).

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Scholen 2007.

De MR heeft in ieder geval een aantal bevoegdheden:
• Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
• Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
• Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolbegroting, de regeling van roostervrije dagen.
• Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, de taakverdeling binnen het personeel, vaststelling van de ouderbijdrage.
• Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle 15 scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs PANTA RHEI vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut, huisvesting.
Binnen de MR-en worden alleen nog maar zaken behandeld die de school betreffen.

U kunt ons bereiken via ons mailadres: mr@rk-emmaus.nl

De notulen van de MR-vergaderingen kunt u vrijblijvend inzien. Deze staan in een map in de kast in de teamkamer.