Anti-Pestprotocol

Pesten wordt bij ons op school niet getolereerd!
Toch kan het wel eens voorkomen dat kinderen elkaar pesten. Dit willen we dan zo snel mogelijk oplossen.

Het belangrijkste is dat u signalen van pestgedrag ten opzichte van uw kind direct aan ons meldt. Als er snel ingegrepen kan worden, komt er meestal ook snel een einde aan het pestgedrag. Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om het pestgedrag te stoppen.

Wij hebben een protocol opgesteld over hoe om te gaan met pestgedrag door kinderen onderling. In overleg met ouders wordt er voor gekozen om dit protocol in werking te stellen.

We gebruiken de methode Kinderen en hun sociale talenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. In alle groepen zetten wij ORKA-training preventief in.

Aandachtsfunctionaris:
Marloes van Rijs - m.vanrijs@rk-emmaus.nl
Vertrouwenscontactpersoon:
Helmy Bleeker - h.bleeker@rk-emmaus.nl

Pestprotocol
Informatie over hoe te handelen bij....