TSO

Overblijven op de Emmaus 

Tussenschoolse opvang.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang. Dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het bieden van een overblijfmogelijkheid op de Emmausschool.
Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven.
Het overblijven op school wordt verzorgd door de professionele kinderopvangorganisatie Norlandia.

Waarom Norlandia?

Norlandia, experts in overblijven, kan de vraagstukken rondom de organisatie, kwaliteit en betaling van het overblijven uit handen nemen. Wij kunnen professionele tussenschoolse opvang bieden, waarbij we zorgen voor de inzet en betaling van (pedagogisch geschoolde) overblijfkrachten en overblijfcoördinatoren.

Hoe verloopt een eerste keer overblijven?
Norlandia geeft aan de overblijfcoördinator door wanneer uw kind voor de eerste keer komt overblijven. de eerste paar keer dat uw kind overblijft zal er extra aandacht aan uw kind worden besteed, om het wennen zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen.

Hoe verloopt een middag overblijven?
Alle groepen van de Emmaus hebben pauze van 12.00 uur tot 13.15 uur. Er wordt gegeten in de klaslokalen. Hiermee bieden we een gezellige sfeer aan tafel met elkaar en de overblijfkracht heeft de mogelijkheid om kinderen individuele aandacht te geven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om rustig te eten. Om deze rust te waarborgen vinden wij het belangrijk dat de kinderen minimaal 15 minuten met elkaar aan tafel doorbrengen. De overblijfkrachten zien erop toe dat uw kind verantwoord eet en drinkt. Boterhammen die niet zijn opgegeten, worden in het broodtrommeltje mee teruggegeven naar huis. Na het eten ruimen de kinderen hun eigen spullen op. Na het eten kunnen de kinderen spelen. De overblijfkrachten bieden daarbij een zo breed mogelijk aanbod van niet verplichte activiteiten aan (denk hierbij aan kleine knutselactiviteiten, een boek lezen, sport en gezelschapsspelen zowel binnen als buiten, touwtje springen, hinkelen en dergelijke). Daarbij ligt de nadruk op plezier en ontspanning. Na het spelen ruimen de kinderen gezamenlijk het gebruikte speelmateriaal op en worden ze overgedragen aan de leerkracht.

Hoe gaat het als uw kind wil eten bij iemand anders?
Op het formulier “kindgegevens tussenschoolse opvang” kunt u aangeven of uw kind tijdens het overblijven mag eten bij bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje en zo ja, bij wie. Kinderen moeten zich melden bij de overblijfkracht en vragen of ze bij iemand anders mogen eten. De overblijfkracht kan naar aanleiding van uw ingevulde formulier zien of u daarvoor toestemming heeft gegeven. De verantwoordelijkheid voor het (juist) invullen van het formulier ligt bij de ouder(s).
Hoe controleren wij de aanwezigheid van uw kind?
’s Morgens kan aangegeven worden, in of bij het klaslokaal van uw kind aanwezige “overblijflijst”, of u uw kind wilt laten overblijven. Oudere kinderen, die incidenteel overblijven, kunnen achter hun naam een vinkje zetten of ze wel of niet overblijven. Het voordeel van vaste afname is dus dat wij altijd weten of u kind er al dan niet is. Met name wanneer kinderen zelf hun naam op de overblijflijst aanvinken, is het systeem niet geheel waterdicht. Aan het begin van het overblijven wordt gekeken welke kinderen eventueel bij een vriendje of vriendinnetje willen eten en of hier toestemming voor is. Zo hoeven deze kinderen niet al te lang te wachten tot ze met iemand mee naar huis kunnen. Daarna wordt de presentielijst gecontroleerd. Als blijkt dat uw kind op de presentielijst staat, maar niet aanwezig is, gaan wij bij de leerkracht na of uw kind is afgemeld. Zo niet, dan nemen wij contact met u op.

Wat verwachten wij van u als ouder?
Norlandia vindt het belangrijk dat de kinderen een gezonde broodmaaltijd bij zich hebben met iets te drinken daarbij. Wij verzoeken u het lunchpakket van uw kind te voorzien van naamstickers. Ook verzoeken wij u de (rug)tas van uw kind te voorzien van een naamsticker. Wanneer u een vaste dag afneemt, verwachten wij van u dat u uw kind(eren) op tijd afmeldt. Afmelden kunt als ouder doen door dit te noteren op de in of bij de klas aanwezige “overblijflijst”. Wanneer uw kind ziek is en u rechtstreeks naar de school belt, vragen wij om daarbij tevens te vermelden dat uw kind die dag geen gebruik zal maken van de tussenschoolse opvang.

Wat moet u doen als uw kind medicijnen nodig heeft tijdens de tso?
Overblijfkrachten verrichten in principe geen medische handelingen en dienen geen medicijnen toe. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingsgevallen. Wanneer uw kind tijdens het overblijven medicijnen nodig heeft en dit niet op een ander tijdstip kan, vragen wij u ’s morgens bij de leerkracht een getekende verklaring in te leveren (samen met de medicijnen). Wij dragen er dan zorg voor dat uw kind de medicijnen toegediend krijgt, maar zijn niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het al dan niet toedienen van de medicijnen.

Wat doen we bij ongevallen?
Wanneer er onverhoopt iets met uw kind gebeurt, raadplegen wij indien nodig de huisarts van uw kind. Wij nemen in dat geval contact met u op. Mocht het zo zijn dat uw kind naar de huisarts toe moet, overleggen we met u of u daar gelegenheid voor heeft. Indien dit niet het geval is, gaan wij met uw kind naar de huisarts. Het is daarom van belang dat u de huisarts van uw kind aan ons kenbaar maakt. Dit kunt u invullen op het formulier “kindgegevens tussenschoolse opvang”. Bij ernstigere ongevallen wordt uiteraard het landelijke alarmnummer gebeld.

Waar kunt u naar toe met uw vragen en/en of opmerkingen?
Voor vragen, opmerkingen of formulieren kunt u terecht bij de overblijfcoördinator van de Emmaus. Hij of zij is op school aanspreekbaar op overblijfdagen van 11:45 tot 13:15 uur. Daarnaast kunt u ons bereiken via de mail.

Voor meer informatie: Welkom op de website van Norlandia

Norlandia wenst uw kind een plezierige tijd bij het overblijven.