Intern begeleider


De intern begeleider (IB-er) is speciaal opgeleid op het gebied van de zorg. Zij begeleidt leerkrachten in de aanpak van de zorgkinderen. Overlegt met alle geledingen over de zorgleerlingen en de zorg, die de school kan bieden.
Ook ouders kunnen haar raadplegen, indien zij een specifieke zorgvraag hebben.

Twee maal per jaar bespreekt de intern begeleider en de groepsleerkracht de leerlingen van de groep. UIt deze gesprekken komen afspraken die de leerkracht uit kan voeren. Verder is er regelmatig contact tussen de intern begeleider en de directeur over de ontwikkeling van de kinderen.

Daarnaast is er driemaal per jaar een overleg tussen de intern begeleiders, directeur, de schoolarts, medewerker van het samenwerkingsverband en de begeleider van Onderwijs Adies over leerlingen waar specifieke zorg over is.
We noemen dit het OT (Ondersteuning Team)-overleg.
Voordat we uw kind kunnen bespreken in het OT, hebben we uw toestemming nodig.

Op de Emmaus werken twee intern begeleiders.
Mevr. Karin Bloemsma

Vacature